Code of Quality


De code is wat ons verbindt

LogicQ's Code of Quality is een wils-overeenkomst, waar iedere LogicQ Associate zich aan committeert.  Als organisatie heeft LogicQ een missie om individuele consultants te verenigen in een gemeenschappelijke multidisciplinaire organisatie.
De code helpt om de interne cultuur veilig te houden voor iedereen om in een goede sfeer samen te werken. En opdrachtgevers zien ook ons streven naar een gezond commitment aan de opdracht en organisaties.

De zes gedragskenmerken van een
LogicQ Professional  

Waarom heeft LogicQ een Code of Quality?

De Code geeft ook uitgangspunten voor een professionele houding en gezonde samenwerking tussen alle LogicQ Professionals. Iedere LogicQ committeert zich bij aanvang van het membership aan de uitgangspunten van onze Professional Code. Het vormt het DNA van onze organisatie en draagt bij aan een positieve cultuur binnen onze netwerkorganisatie. 

Via deze LogicQ code wordt voor hen die haar onderschrijven aldus een norm voor kwaliteit in professioneel handelen en persoonlijk optreden aangereikt. Bovendien is het voor opdrachtgevers en partners belangrijk te weten waar we als consultants en experts naar streven. 

Wat betekent dit voor deelnemers?

Deze gedragskenmerken dragen universele waarden en geven criteria voor het bepalen van wenselijk handelen voor iedere Member, Associate of Partner binnen LogicQ. De LogicQ Code is voor LogicQ professional de  norm voor kwaliteit in professioneel handelen en persoonlijk optreden aangereikt. Deze bepalingen zijn ook toepasbaar op iedere associé binnen LogicQ; zowel dus Trainee, Member en Partner van LogicQ.

Het is niet dat je er 100% aan moet voldoen om LogicQ Consultant te worden, maar is een belangrijke leidraad voor ieders persoonlijke ontwikkeling. Voortdurende schendingen kunnen aanleiding zijn voor het verbreken van verdere samenwerking tussen de partijen. 

Wat betekent het voor opdrachtgevers?

Voor opdrachtgevers is de code van belang om te weten dat een LogicQ Consultant zich heeft gecommitteerd aan de wilsovereenstemming t.a.v. het professioneel handelen en daarop mag worden aangesproken. De LogicQ code beoogt helderheid te geven en inzicht te verschaffen in de positie en opstelling van professionele LogicQ Associés. 

Voor opdrachtgevers is van belang om te weten dat een LogicQ Associé een Professional Code heeft en dat de Associés werkzaam bij hen zich hieraan heeft gecommitteerd. Zij mogen daarom ook door hen op het professioneel handelen worden aangesproken. 

Odoo - Voorbeeld 1 voor drie kolommen

Quality

De Q in LogicQ staat voor kwaliteit. Iedere Associé neemt bij de uitoefening van zijn beroep de zorgvuldigheid die een opdrachtnemer betaamt in acht en gedraagt zich op een wijze die het vertrouwen in LogicQ Co-operative Consultants bevordert.

De LogicQ Associé richt zich bij de opdrachtvervulling op het belang van de klantorganisatie en onthoudt zich van alles wat in enigerlei opzicht het aanzien en de reputatie van LogicQ kan schaden.

Odoo - Voorbeeld 1 voor drie kolommen

Honnesty

De Associés houden zich aan een algehele geheimhouding rond gevoelige en/of gekwalificeerd onderwerpen. De LogicQ Associé waakt voor belangenverstrengeling. De LogicQ Associé behartigt daarom nooit tegenstrijdige belangen. 

De LogicQ Associé respecteert de privacy van collegae binnen en buiten LogicQ en handelt in de geest van de geldende privacywetgeving, waaronder binnen Europa de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Odoo - Voorbeeld 1 voor drie kolommen

Dedicated

De LogicQ Associé houdt zich bij de uitoefening van zijn beroep aan de wet, de voorschriften van de opdrachtgever en de LogicQ Code. De LogicQ Associé aanvaardt louter opdrachten waarvoor hij aantoonbaar over de benodigde competenties beschikt.

De LogicQ Associé zal zich niet uit een opdracht terugtrekken en maakt hetgeen af wat vooraf is afgesproken, tenzij dit niet mogelijks op grond van  bijzondere omstandigheden die een goede opdrachtuitvoering belemmeren.

Odoo - Voorbeeld 1 voor drie kolommen

Competent

De LogicQ Associé beschouwt het als vanzelfsprekend en noodzakelijk zich te blijven ontwikkelen. Onze Professionals blijven op de hoogte van ontwikkelingen binnen het vakgebied en volgen relevante marktontwikkelingen.

De LogicQ Associé zal tussen de opdrachten zich verder bekwamen en voorbereiden op de volgende opdracht via Talent Ontwikkel Plan of het (ver) volgen van een opleiding in de beroepensfeer via bijvoorbeeld LogicQ Learning.

Odoo - Voorbeeld 1 voor drie kolommen

Autonomous

De LogicQ Associé is loyaal ten opzichte van de organisatie van de opdrachtgever waarbinnen hij werkt, met volledig behoud van zijn professionele onafhankelijkheid.

De LogicQ Associé zal nimmer een honorering accepteren voor het verkrijgen van een functie voor of door een medewerker van de organisatie. De LogicQ Associé aanvaardt de opdracht niet of beëindigt die, indien de opdrachtgever onwettige doelstellingen nastreeft.

Odoo - Voorbeeld 1 voor drie kolommen

Collegiate

Een LogicQ Associé heeft een collegiale houding naar zijn mede LogicQ Associés en binnen de teams van de opdrachtgevers. Daarbij is het een natuurlijk gegeven om elkaar te inspireren en zorg te dragen voor ieders welzijn en welbevinden. 

De LogicQ organisatie is gebaseerd op onderling vertrouwen en vraagt een open instelling naar ieder die deelneemt in de organisatie. Een LogicQ  Associé is solidair aan haar collegae en samenleving.

Wil je de hele LogicQ Professional Code lezen? 

Meldt je aan en we sturen je de laatste versie...